Historia

Początki straży pożarnej w Łasku sięgają lat 1882 – 1889 kiedy to mieszkańcy czynili starania o założenie straży ogniowej. Ostatecznie w roku 1900 decyzją władz gubernialnych w Piotrkowie, została założona Łaska Straż Ogniowa, która składała się z czterech oddziałów.
W maju 1902 r. ufundowano miejscowej jednostce straży sztandar. W tym samym roku powstała również strażacka orkiestra dęta. Na wystawie Przemysłu i Rolnictwa, która odbyła się 1 października 1909 roku w Częstochowie drużyna strażacka z Łasku zdobyła Wielki Srebrny Medal za zajęcie II miejsca w konkursowych popisach strażackich. W latach 1939 – 1945 łaska straż pożarna działała pod nadzorem okupanta niemieckiego. W roku 1950 przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej utworzono Powiatową Komendę Straży Pożarnych. Pierwszym komendantem został ppor. poż. Zenon Stępień. Siedzibą komendy był budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. W dniu 1 marca 1981 roku decyzją Wojewody Sieradzkiego powołano Zawodową Straż Pożarną w Łasku.
W roku 1988 rozpoczęto budowę nowego budynku strażnicy dla ówczesnej Zawodowej Straży Pożarnej i Komendy Rejonowej Straży Pożarnych.
W związku z reorganizacją struktur pożarniczych w roku 1992 na bazie dotychczasowej ZSP i KRSP powołana zostaje Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej podległa Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.
Dnia 3 września 1997 roku odbyło się przekazanie do użytku nowoczesnej strażnicy oraz nadanie sztandaru Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP i odznaczenie sztandaru Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. Przekazano w użytkowanie dla JRG PSP nowy samochód ratowniczo – gaśniczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 8 września 2001 roku uroczyście obchodzono jubileusz 20 – lecia powstania jednostki Zawodowej Straży Pożarnej. Z tej okazji sztandar jednostki został odznaczony Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, przekazano nowy samochód ratowniczo – gaśniczy, oddano do użytku budynek warsztatowo – magazynowy oraz odsłonięto przed komendą strażacki obelisk. Wydano także monografię okolicznościową pt. „Historia Zawodowego Pożarnictwa w Łasku” i wybito pamiątkowy medal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 17 maja odbyły się uroczyste obchody Powiatowego Dnia Strażaka ‚2003 połączone z przekazaniem samochodu ratowniczego dla tut. Komendy. W uroczystościach udział wzięli: WOJCIECH OLEJNICZAK – minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Społecznego Komitetu zakupu podestu pożarniczego, JÓZEF DZIEMDZIELA i JERZY PIENIĄŻEK – Senatorowie RP, nadbryg. TADEUSZ KARCZ – Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi, ANDRZEJ BANASZCZYK – Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego, MIROSŁAW SZAFRAŃSKI – Starosta Powiatu Łaskiego, dh JAN RYŚ – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi, ks. st. kpt. HENRYK BETLEJ i ks. JAROSLAW WOJTAL – Kapelani Strażaków; Wojewódzki i Powiatowy, Burmistrz Miasta Łask i Wójtowie Gmin pow. łaskiego, przedstawiciele wojska, policji, harcerstwa, sponsorzy, przedstawiciele Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Łasku i Zarządów Gminnych Związku OSP RP, poczty sztandarowe OSP i harcerstwa, kompania honorowa PSP z Łodzi i kompania honorowa OSP z gminy Łask, orkiestra dęta OSP z Sędziejowic, redaktorzy prasy. Podczas uroczystości 4 strażakom wręczono odznaczenia państwowe, 20 osobom medale Za Zasługi dla Pożarnictwa, 15 strażakom akty na wyże stopnie służbowe , 1 Dyplom Komendanta Głównego PSP i 1 wyróżnienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Aktu poświęcenia samochodu ratowniczego dokonali księża kapelani, a przekazania samochodu dokonał Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi. W trakcie uroczystości goście przekazali życzenia dla strażaków na ręce Komendanta Powiatowego PSP. Na zakończenie pierwszej części uroczystości odbyła się defilada pododdziałów straży. W drugiej części uroczystych obchodów Powiatowego Dnia Strażaka Przewodniczący Społecznego Komitetu W. Olejniczak i Komendant Powiatowy st. kpt. D. Koliński wręczyli pamiątkowe plakiety wraz z kartką okolicznościową dla wszystkich gości, którzy przyczynili się do zakupu i wyposażenia samochodu ratowniczego. Goście dokonali w Strażackiej Izbie Tradycji wpisów do Księgi Pamiątkowej Komendy Powiatowej. Na zakończenie uroczystości odbyło się wspólne spotkanie przy grochówce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

1790 – Wprowadzenie Porządków Ogniowych przez dziedzica Teofila Załuskiego
1790 – Wprowadzenie Porządków Ogniowych przez dziedzica Teofila Załuskiego 1882 – 1889 – Starania mieszkańców Łasku o uzyskanie zezwolenia na założenie Straży Ogniowej
1900 – Zatwierdzenie przez władze zaboru rosyjskiego statutu Łaskiej Straży Ogniowej
1917 – Łaska Straż Ogniowa zostaje członkiem Związku Floriańskiego
1930 – Straż otrzymała pożarniczy samochód marki „Opel”
1950 – Powołanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnych
1975 – Powołanie Komendy Rejonowej Straży Pożarnych
1981 – Powołanie Zawodowej Straży Pożarnej
1988 – Rozpoczęcie budowy strażnicy
1991 – Jubileusz 10-lecia Zawodowej Straży Pożarnej
1992 – Powołanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej
1997 – Nadanie sztandaru dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP
– Oddanie do użytkowania strażnicy 1999 – Powołanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
2001 – Jubileusz 20-lecia jednostki Zawodowej Straży Pożarnej
– Oddanie do użytkowania budynku magazynowo-gospodarczego
– Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na obelisku przed strażnicą
2004 – Zorganizowanie I Pożarniczej Wystawy Filatelistycznej „Nasze Korzenie – Nasz Patron”
– Otrzymanie Aktu Błogosławieństwa Papieża Jana Pawła II
2005 – Biegowa Pielgrzymka Strażaków powiatu łaskiego do Watykanu
2006 – Jubileusz 25-lecia jednostki Zawodowej Straży Pożarnej
– Nadanie Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
– Zorganizowanie II Pożarniczej Wystawy Filatelistycznej i Sprzętu Pożarniczego „Nasza Historia – Nasz Patron”

 

 

WYKAZ KOMENDANTÓW POWIATOWYCH I REJONOWYCH

01.03.1951 – 31.03.1951 – ppor. poż. ZENON STĘPIEŃ
31.03.1951 – 30.04.1952 – ppor. poż. CZESŁAW GROBLEWSKI
01.09.1952 – 30.05.1953 – ppor. poż. JANUSZ KOZŁOWSKI
01.06.1953 – 15.03.1954 – asp. poż. ZYGMUNT ŻYLAK – p.o.
15.03.1954 – 31.08.1954 – asp. poż. MARCELI PŁOTKA
01.09.1954 – 30.09.1957 – st. asp. poż. JÓZEF KILON
01.10.1957 – 31.12.1962 – st. ogn. poż. JÓZEF DYTRYCH
01.01.1963 – 31.12.1966 – kpt. poż. BOGDAN GRABARZ
01.01.1967 – 31.01.1978 – mjr poż. mgr TADEUSZ MICHALAK
01.02.1978 – 05.05.2000 – bryg. inż. ZBIGNIEW WITASZCZYK
06.05.2000 – 06.11.2000 – asp. sztab. MAREK OKUPIŃSKI – p.o.
07.11.2000 – 30.04.2006 – mł. bryg. mgr inż. DARIUSZ KOLIŃSKI
01.05.2006 – nadal   – st. bryg. mgr inż. PIOTR RUDECKI