Strona KP PSP w Łasku

WYDARZENIA w KOMENDZIE PSP za I kwartał roku 2016

4 styczeń
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

5 styczeń
W Łaskim Domu Kultury odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne, zorganizowane przez Urząd Miejski w Łasku, w którym wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

W sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Łasku odbyło się spotkanie opłatkowo - noworoczne Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łasku. W spotkaniu wziął udział bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

W Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Teodorach odbyło się spotkanie opłatkowo - noworoczne zorganizowane przez Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Łasku, w którym wziął udział st. kpt. Sławomir Wągrowski - Dowódca JRG.

6 styczeń
W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwiatkowicach odbyło się strażackie spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wodzieradach, w którym wziął udział kpt. Łukasz Bośka - Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego.

9 styczeń
W sali OSP w Widawie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze, w którym wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

11 styczeń
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

12 styczeń
W Łaskim Domu Kultury odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane przez Powiat Łaski, w którym wziął udział bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

13 styczeń
W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi odbyły się warsztaty szkoleniowe dla jednostek ratowniczo-gaśniczych komend powiatowych lub miejskich PSP z zakresu planowania i tworzenia nowych obszarów chronionych, innych niż obszary administracyjne.

16 styczeń
W sali OSP w Łasku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze, w którym wziął udział st. kpt. Sławomir Wągrowski - Dowódca JRG.

W sali OSP w Brzeskach gm. Sędziejowice odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze, w którym wziął udział mł. kpt. Michał Lipiński - Specjalista.

20 styczeń
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku odbyły Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych. Do przedsięwzięcia przyłączyła się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku, gdzie udzielano informacji dotyczących specyfiki wykonywania zawodu strażaka oraz rozdawano materiały związane z rekrutacją do szkół pożarniczych.

25 styczeń
W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyła się XX Sesja Rady Powiatu w Łasku, w której wziął udział bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

29 styczeń
W siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Łasku odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy w 2015 roku. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: st. bryg. Paweł Stępień - Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi, Pani Teresa Wesołowska - Starosta Łaski, dh Wojciech Pokora - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Zw. OSP RP w Łasku oraz burmistrz i wójtowie gmin z terenu powiatu łaskiego jak również Prezesi i Komendanci Oddziałów Miejsko-Gminnych i Gminnych Związku OSP RP powiatu łaskiego oraz przedstawiciele współpracujących służb mundurowych. Naradę rozpoczął bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP w Łasku przedstawiając ogólną ocenę bezpieczeństwa pożarowego w powiecie łaskim, popularyzację ochrony przeciwpożarowej przez Komendę oraz główne zadania zrealizowane w roku 2015 ze szczególnym uwzględnieniem realizacji termomodernizacji budynku Komendy i prowadzonej akcji edukacyjnej "Zgaś ryzyko"-"Bezpieczny dom" propagującej instalowanie autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla w budynkach mieszkalnych. Następnie zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Łasku - bryg. Piotr Cały przedstawił działalność komórek organizacyjnych z zakresu zagadnień kontrolno - rozpoznawczych i kwatermistrzowskich, a także dokonał analizy zdarzeń za rok 2015. Oceny działalności KP PSP Łask w roku 2015 dokonali: st. bryg. Paweł Stępień - Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi oraz Pani Teresa Wesołowska - Starosta Łaski. W imieniu władz samorządowych szczebla gminnego głos zabrała Pani Janina Kosman -Zastępca Burmistrza Łasku składając podziękowania za dobrą współpracę w minionym roku. Spośród zaproszonych gości podziękowania za dobrą współpracę między PSP a OSP złożył dh Wojciech Pokora - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Zw. OSP RP w Łasku. Na zakończenie bryg. Piotr Rudecki przedstawił główne zadania do realizacji w 2016 roku dla Komendy Powiatowej PSP w Łasku.

30 styczeń
W sali OSP w Brzyków gm. Widawa odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze, w którym wziął udział st. kpt. Waldemar Kędziak - Zastępca Dowódcy JRG.

W sali OSP Malenia gm. Sędziejowice odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze, w którym wziął udział st. kpt. Wojciech Sowała - Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Kwatermistrzowskiego.1 luty
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

4 luty
Komendant Powiatowy PSP bryg. Piotr Rudecki wraz z Naczelnikiem Wydziału Operacyjno Szkoleniowego kpt. Łukaszem Bośką uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym, którego tematem było: "Współpraca pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w zabezpieczenie bezpieczeństwa na terenie powiatu łaskiego oraz omówienie występujących na terenie powiatu zagrożeń w zakresie i wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie oraz oczekiwań społeczeństwa wobec podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa", spotkanie odbyło się w Komendzie Powiatowej Policji w Łasku.

6 luty
W sali OSP w Marzeninie, gm. Sędziejowice odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze, w którym wziął udział bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

8 luty
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

9 luty
W Instytucie Europejskim przy ulicy Piotrkowskiej, odbyła się narada roczna Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi podczas, której przekazano nowo zakupione pojazdy dla PSP z województwa łódzkiego. W naradzie wziął udział bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

12 luty
W sali OSP w Buczek odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze, w którym wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

14 luty
W OSP Luciejów gm. Buczek odbył się XI Gminny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy, który był zakończeniem wszystkich zebrań sprawozdawczo - wyborczych w poszczególnych jednostkach OSP w gminie Buczek. W zjeździe wziął udział st. kpt. Waldemar Kędziak - Zastępca Dowódcy JRG.

15 luty
W sali OSP Pruszków, gm. Sędziejowice odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze, w którym wziął udział mł. kpt. Michał Lipiński - Specjalista.

17 luty
W Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie XI Wojewódzkiego Biegu Pamięci Jana Pawła II w Łasku, w którym wziął udział bryg. Piotr Cały- Zastępca Komendanta Powiatowego PSP oraz kpt. Łukasz Bośka - Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego.

20 luty
W sali OSP Chorzeszów, gm. Wodzierady odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze, w którym wziął udział st. kpt. Wojciech Sowała - Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Kwatermistrzowskiego.

22 luty
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

29 luty
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

W Komendzie Powiatowej Policji w Łasku odbyła się odprawa służbowa, na której podsumowano pracę komendy w roku 2015. W odprawie wziął udział bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.7 marca W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu w Łasku, na której zostało przyjęte sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP w Łasku za rok 2015. W Sesji wziął udział bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

9 marca W sali OSP w Widawie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze, w którym wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

11 marca Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

21 marca Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

23 marca W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podczas której bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP przedstawił materiał informacyjny z działalności KP PSP w Łasku za rok 2015. W posiedzeniu wziął również udział mł. kpt. Michał Lipiński - Specjalista w Wydziale Operacyjno - Szkoleniowym.

25 marca W budynku nowego sztabu na terenie 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego odbyło się uroczyste Spotkanie Wielkanocne, w którym wziął udział bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

29 marca Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

30 marca W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyła się XXIII Sesja Rady Powiatu w Łasku, w której wziął udział bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

31 marca W obiekcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwiatkowicach odbył się XVII powiatowy finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Łącznie w eliminacjach wzięło udział 33 uczestników w trzech kategoriach wiekowych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łaskiego. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali:

Grupa I (szkoły podstawowe): 1. Wiktoria Dobrzańska - ZSP i GP w Buczku 2. Amelia Perlińska - ZS w Marzeninie 3. Mateusz Janecki - ZS w Widawie 4. Wiktoria Jędryka - ZSP i GP w Buczku 5. Hubert Tomczyk - ZS w Widawie

Grupa II (szkoły gimnazjalne): 1. Przemysław Podemski - ZS w Kwiatkowicach 2. Piotr Czech - ZSP i GP w Buczku 3. Aleksandra Nowak - PG nr 2 w Łasku 4. Krzysztof Rakoca - ZS w Kwiatkowicach 5. Dominika Koziróg - PG nr 2 w Łasku

Grupa III (szkoły ponadgimnazjalne): 1. Izabela Szczepańska - I LO w Łasku 2. Karolina Frontczak - I LO w Łasku 3. Marzena Otomańska - I LO w Łasku 4. Sara Przyborek - I LO w Łasku 5. Mateusz Hans - LO w Ostrowie

Finaliści eliminacji powiatowych zostali wyróżnieni nagrodami rzeczowymi: grami planszowymi, akcesoriami edukacyjnymi i komputerowymi ufundowanymi przez Powiat Łaski, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łasku i Urząd Gminy w Wodzieradach, które wręczyli: Teresa Wesołowska - Starosta Łaski, bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Łasku, dh Florian Podębski - Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Renata Szafrańska - Wójt Gminy Wodzierady. Dla uczestników turnieju zorganizowano pokaz sprzętu pożarniczego wykonany przez strażaków z jednostek OSP Kwiatkowice, Wodzierady i Chorzeszów. Zwycięzcy z poszczególnych grup wiekowych, którzy reprezentowali powiat łaski w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom", który odbył się w dniu 22 kwietnia br. w Miejskim Domu Kultury w Opocznie, przy ul. Biernackiego 4.Strona KP PSP w Łasku
e-mail: kppsp04@straz.lodz.pl