Strona KP PSP w Łasku

WYDARZENIA w KOMENDZIE PSP za I kwartał roku 2017

5 stycznia
W Łaskim Domu Kultury odbyło się uroczyste spotkanie świąteczno - noworoczne. Podczas spotkania odbyło się podsumowanie ostatnich 10 lat samorządu. W trakcie uroczystości wręczone zostały nagrody Burmistrza Łasku "Roża Przedsiębiorczości". W uroczystym spotkaniu wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

W Sali Obrad Urzędu Miasta w Łodzi odbyło się spotkanie, które poświęcone było omówieniu działań operacyjnych w ognisku grypy ptaków w przypadku jej wystąpienia na terenie województwa łódzkiego. W spotkaniu wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

6 stycznia
W sali OSP Wodzierady odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie strażackie, w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

7 stycznia
W sali OSP w Widawa odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

W Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolumnie odbyło się spotkanie opłatkowo - noworoczne zorganizowane przez Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Łasku, w którym wziął udział st. kpt. Sławomir Wągrowski - Dowódca JRG.

10 stycznia
W Łaskim Domu Kultury odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne władz samorządowych Powiatu Łaskiego, w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

11 - 12 stycznia
W sali konferencyjnej Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi odbyły się narady poświęcone zasadom organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej, które 1 grudnia 2016 roku zostały zatwierdzone przez komendanta głównego PSP. W naradach wzięli udział: bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP, st. kpt. Sławomir Wągrowski - Dowódca JRG oraz st. kpt. Łukasz Bośka - Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego.

14 stycznia
W sali OSP w Wodzieradach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wziął udział mł. kpt. Michał Lipiński - Specjalista w Wydziale Operacyjno - Szkoleniowym.

16 stycznia
W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, poświęcone wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N8. W spotkaniu wzięli udział: bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP oraz kpt. Łukasz Bośka - Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego.

21 stycznia
W sali OSP w Łasku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wziął udział st. kpt. Sławomir Wągrowski - Dowódca JRG.

W sali OSP w Kwiatkowicach gm. Wodzierady odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wziął udział kpt. Kamil Perliński - Specjalista ds. kontrolno - rozpoznawczych.

28 stycznia
W sali OSP w Chorzeszów, gm. Wodzierady odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

W sali OSP w Chociwiu, gm. Widawa odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wziął udział st. kpt. Sławomir Wągrowski - Dowódca JRG.

31 stycznia
W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyła się XXXIV Sesja Rady Powiatu w Łasku, w której wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.2 lutego
W Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie w sprawie organizacji XII Wojewódzkiego Biegu Pamięci Jana Pawła II. W spotkaniu wziął udział st. kpt. Sławomir Wągrowski - Dowódca JRG.

3 lutego
W Sali konferencyjnej tut. Komendy odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy w 2016 roku. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: st. bryg. Paweł Stępień - Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi, Pani Teresa Wesołowska - Starosta Łaski, Pan Marek Krawczyk - Wicestarosta Łaski, mł. insp. Piotr Bielewski - Komendant Powiatowy Policji w Łasku, Pan Adam Pewniak - Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolumna oraz burmistrz i wójtowie gmin z terenu powiatu łaskiego jak również Prezesi i Komendanci Oddziałów Miejsko-Gminnych i Gminnych Związku OSP RP powiatu łaskiego. Naradę rozpoczął st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP w Łasku przedstawiając ogólną ocenę bezpieczeństwa pożarowego w powiecie łaskim, popularyzację ochrony przeciwpożarowej przez Komendę oraz główne zadania zrealizowane w roku 2016 z uwzględnieniem jubileuszu 35-lecia Zawodowego Pożarnictwa w Łasku, zrealizowanych zakupów sprzętu ratowniczego i prowadzonych kampanii edukacyjnych "Zgaś ryzyko", "Czad i Ogień - Obudź Czujność". Następnie zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Łasku - bryg. Piotr Cały przedstawił działalność komórek organizacyjnych z zakresu zagadnień kontrolno - rozpoznawczych i kwatermistrzowskich, a także dokonał analizy zdarzeń za rok 2016. Podsumowania działalności KP PSP Łask w roku 2016 dokonali: st. bryg. Paweł Stępień - Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi oraz Pani Teresa Wesołowska - Starosta Łaski. Spośród zaproszonych gości podziękowania za dobrą współpracę między PSP a OSP złożył dh Włodzimierz Konieczny - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Zw. OSP RP w Łasku. Na zakończenie st. bryg. Piotr Rudecki przedstawił główne zadania do realizacji w 2017 roku dla Komendy Powiatowej PSP w Łasku.

11 lutego
W sali OSP w Sędziejowicach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

W sali OSP w Buczku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

W sali OSP w Bałuczu, gm. Łask odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wziął udział st. kpt. Łukasz Bośka - Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego.

13 lutego
W Komendzie Powiatowej Policji w Łasku odbyła się odprawa służbowa na której podsumowano efekty pracy komendy w 2016 r. W odprawie wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

18 lutego
W sali OSP w Brzykowie, gm. Widawa odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wziął udział st. kpt. Wojciech Sowała - Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Kwatermistrzowskiego.

W sali OSP w Pruszkowie, gm. Sędziejowice odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wziął udział mł. bryg. Waldemar Kędziak - zastępca Dowódcy JRG.

21 lutego
W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Łodzi odbyła się narada podsumowująca działalności Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego za 2016 rok. W naradzie wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

22 lutego
W sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP pod przewodnictwem st. bryg. Piotra Rudeckiego - Komendanta Powiatowego PSP odbyła się odprawa służbowa z udziałem strażaków i pracowników tut. Komendy. Na odprawie kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnej Komendy omówili następujące zagadnienia:
- realizacja wydatków budżetowych w 2016 roku oraz plan finansowy na 2017 r.,
- działalność operacyjno-szkoleniową i wyniki sportowe za rok 2016,
- działalność kwatermistrzowsko-techniczną za rok 2016,
- działalność JRG w roku 2016
- działalność kontrolno-rozpoznawcza za rok 2016,
- zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy PSP.

Główne zadania do realizacji w roku 2017 przedstawił st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP. W końcowej części odprawy odbyła się dyskusja na temat spraw bieżących oraz kierowane były zapytania i wnioski, na które odpowiedzi udzieliło kierownictwo Komendy.

24 lutego
Na terenie 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego odbyły się Pierwsze Mistrzostwa o puchar Dowódcy Bazy. W sportowej rywalizacji wzięły udział drużyny policjantów z Łasku i Zduńskiej Woli, strażaków z PSP w Łasku oraz żołnierzy z 32. Bazy. Drużyna z KP PSP w Łasku zajęła II miejsce w piłce nożnej. Rywalizacji drużyn przyglądał się st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

25 lutego
W sali OSP w Marzeninie, gm. Sędziejowice odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.Strona KP PSP w Łasku
e-mail: kppsp04@straz.lodz.pl